Teori komunikasi ini merupakan kerangka fikiran yang menerangkan fenomena semulajadi atau fenomena sosial tertentu seperti penerangan

Teori komunikasi ini merupakan kerangka fikiran yang menerangkan fenomena semulajadi atau fenomena sosial tertentu seperti penerangan, penjelasan, penilaian atau ramalan tindakan manusia berdasarkan kaedah saintifik yang berlaku dalam komunikasi. Teori komunikasi juga merupakan hipotesis yang telah terbukti benar yang telah dibuktikan oleh para penyelidik yang mengkajinya. Teori komunikasi ini merupakan kerangka fikiran yang menerangkan fenomena semulajadi atau fenomena sosial tertentu seperti penerangan, penjelasan, penilaian atau ramalan tindakan manusia berdasarkan kaedah saintifik yang berlaku dalam komunikasi. Teori komunikasi juga merupakan hipotesis yang telah terbukti benar yang telah dibuktikan oleh para penyelidik yang mengkajinya. Teori komunikasi ini merupakan kerangka fikiran yang menerangkan fenomena semulajadi atau fenomena sosial tertentu seperti penerangan, penjelasan, penilaian atau ramalan tindakan manusia berdasarkan kaedah saintifik yang berlaku dalam komunikasi. Teori komunikasi juga merupakan hipotesis yang telah terbukti benar yang telah dibuktikan oleh para penyelidik yang mengkajinya.

x

Hi!
I'm Dianna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out