Kaizen je filozofija u kojoj su ljudski resursi najzna?ajniji

Kaizen je re? japanskog porekla koja se sastoji
od dve re?i, i to “Kai” što zna?i
kontinualan i “Zen” što zna?i
poboljšanje, kada se te dve re?i spoje u slobodnom prevodu predstavlja
kontinualno poboljšanje, što je i suština Kazen filozofije. Razvio se u Japanu
tokom Drugog svetskog rata dok je Japan bila zemlja sa uništenom
infrastrukturom. Cilj je bio da se jednostavnim i malim, ali neprekidnim
poboljšanjima postigne veliki kvalitet i uspeh. To je filozofija u kojoj su
ljudski resursi najzna?ajniji kapital kompanije i ona se bazira na neprekidnom
poboljšanju kako kvaliteta tako i tehnologiji, produktivnosti, sigurnosti, itd.
Na slici 1 je dat prikaz Japnske oznake za Kaizen. 1

U Kaizen pristupu polazi
se od pretpostavke da ništa nije dovoljno dobro da ne može da se poboljša. Dve
odlike Kaizena su:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.            
mala
unapre?enja procesa imaju potpuno suprotno zna?enje od inovacije procesa.

2.            
svi
zaposleni u?estvuju u poboljšavanju poslovnih procesa

 

Ono što je karakteristi?no za Kaizen pristup
jeste da su svi sektori uklju?eni u unapre?enje i iznose svoje predloge o
rešavanju problema.

Smatra se da radnik najbolje poznaje svoje
radno mesto, i sam proces rada, i time najbolje može da uo?i greške ili nepravilnosti
tokom rada. Tako?e, radnici su dužni da vrše kontrolu rada i o svakim
nepravilnostima da obaveste operativnog menadžera, kako i svoje ideje o
eventualnim poboljšanjima, a dužnost menadžera je da iste brzo implementira.
Ovime se ne uti?e samo na unutrašnje faktore, nego i na spoljne, jer nakon primene
u svojoj kompaniji, isti koncept se treba predložiti i poslovnim partnerima,
kako bi se postigla poboljšanja celokupnog privrednog sistema. 1

 

Uspešnost Kaizen-a se zasniva na
uspešnosti sprovo?enja i uvo?enja Kaizen kulture, i to na slede?im principima:

·      
pojedinac se ne isti?e u prvi plan.

·      
ljudski resursi odnosno radnici su najvažniji faktor u funkcionisanju
svakog preduze?a.

·      
procesi koji se odvijaju unutar preduze?a moraju postepeno da se
unapre?uju.

·      
svaka vrsta unapre?enja mora da se zasniva na proceni i oceni perfomansi
procesa.

Kaizen po?inje shvatanjem da
problem postoji, ukoliko nema problema, nema ni mesta za unapre?enje.

x

Hi!
I'm Dianna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out