ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME Asenkron motorlara yol vermek dikkat isteyen bir i

ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME
Asenkron motorlara yol vermek dikkat isteyen bir i? oldu?u gibi ayn? ?ekilde motorlar? durdurmakta dikkat isteyen bir o kadarda detayl? bir i?tir. Çünkü her çal??t?r?lan motora ayn? sistem uygulanamayabilir. Frenleme sistemlerinin uygulanabilmesi için öncelikle asenkron motorlar çal??maya ba?lat?l?r. Çal??maya ba?layan motor istenilen yükü hareket ettirecek kuvveti kazan?r. Motoru sürekli çal??t?ramayaca??m?z durumlarda motorun yava?lamas?n? veya durmas?n? isteriz. Motorun yava?lamas? ve durmas?n? frenleme sistemi kullanarak sa?lar?z. Frenleme sistemleri genel olarak mekanik frenleme ve elektriksel frenleme sistemi olarak ikiye ayr?l?r. Mekanik frenleme ?ebekeden ayr?lan motoru balata düzene?i yard?m?yla durdurulmas?d?r. Elektriksel frenleme sistemine göre daha kaba bir yöntemdir. Hem asenkron motorlarda hem de do?ru ak?m motorlar?nda frenleme için kullan?l?r. Bu tür balata mekanizmalar? direk motor miline ba?lanabildi?i gibi aktar?m?n uygun oldu?u herhangi bir yere ba?lanabilir. Vinç gibi makinelerde her ne kadar elektriksel fren sistemi olsa da mekanik fren gene de mecburidir.
Balatal? Frenleme
?ki adet balata arac?l???yla motor kasna?? s?k?larak yap?lan frenlemeye balatal? frenleme denir. Genellikle asansörlerde ve vinçlerde kullan?lan balatal? frenleme fabrikalarda özel olarak üretilen motorlara uygulan?r. Sürtünmeden dolay? olu?an toz ve kokudan dolay? daha çok insans?z yerlerde kullan?l?r. Bu tür frenlemede motorun kasna?? bir yay arc?l???yla s?k?l?r. Balatal? frenlemede bulunan bir elektrom?knat?s enerjilendi?inde balatalar? serbest b?rakarak motor kasna??n? serbest b?rak?r. Balatal? frenin bobini durduraca?? motorun uçlar?na ba?lan?r. Motor çal??maya ba?lad???nda elektro m?knat?s enerjilenir. Balatalar motor kasna??ndan ayr?l?r. Bu anda motor ?ebekeye ba?land???ndan yol alarak çal??maya ba?lar. Durdurulmak istenildi?inde motor elektriksel olarak ?ebekeden ayr?l?r. Ayn? zamanda fren bobininin de enerjisi kesilmi? olur.

Balatal? frenleme kumanda devresi
https://www.google.com.tr/search?q=balatal%C4%B1+frenleme&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiZmoWEvtDaAhULP5oKHQkQDt4QsAQINA&biw=1366&bih=662#imgrc=Yt5D3GxyR4kL-M: ?ekli bu siteden ald?m http://1volt1amper.com/otomasyon/balatali-frenleme-teknigi/ http://www.inverter-plc.net/motor/motorlar%C4%B1_frenleme.htmlElektriksel frenleme genel olarak üç grupta ele al?n?r;
Generatör frenleme
Ters ak?mla frenleme
Do?ru ak?mla frenleme
Generatör Frenleme
Asenkron makinalar d??ar?dan tahrik edilerek senkron devir say?s?n? a?t???nda generatör gibi davran?r. Bu sayede motorun milinden al?nan mekanik enerji ?ebekeye elektrik enerjisi olarak verilir. Makine ?ebekeden m?knat?slanma olu?mas? için gereken ak?m? çeker. Motor olarak çal??an asenkron makine, yük taraf?ndan senkron devir h?z?ndan daha yüksek bir devir h?z?na ula?t???nda motor halinden generatör haline geçerek fren etkisi yapar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

https://www.google.com.tr/search?q=Generat%C3%B6r+Frenleme&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjtt87Vu9DaAhXDdCwKHYH5D8EQsAQIRQ&biw=1366&bih=662#imgrc=ZMSM-qqr7DuvrM:
resmi buradan ald?m
Ters Ak?mla Frenleme
Motorun var olan döndürme momentini ters yönde çevirerek motorun miline ters döndürme momenti uygulama yoluyla durdurulmas?na ani frenleme veya ters ak?mla frenleme denir. Motoru besleyen fazlardan iki tanesi bir çift yönlü anahtarla de?i?tirerek bu frenleme yöntemi kullan?l?r. Böyle bir durumda motorun döner alan yönü de?i?ir fakat dönü? yönü hemen de?i?mez. ??te böyle dönü? yönü ve döner alan yönü farkl? oldu?u bu çal??maya fren i?letme denir. Zaman geçtikçe motor h?zdan dü?er ve durur. Duran motor daha sonra döner alan yönünde dönmeye ba?lar. Yaln?z di?er yöne dönmeye ba?lamadan motor ?ebekeden ayr?larak kapat?lmas? gerekmektedir. Ters ak?mla frenlemede motor kalk?nma ak?m?n?n 4-5 kat? kadar ak?m çeker. Motorun yükü ile bu çekilen ak?m de?i?ebilir. Çekilen bu fazla ak?mlar motora zarar verebilir. Ayr?ca çekilen fazla ak?mlar motorun izolasyonuna da zarar verebilir. Ters ak?mla frenleme motorlar?n izolasyon s?n?f?na göre bak?larak uygulan?r. Ani frenlemenin mant??? ileri geri kumanda devresi ?eklindedir. Motor üzerine daha önce mevcut momentin dönme yönünün tersi yönünde döndürme momenti uygulanarak motorun ani durdurulmas? sa?lan?r. Bu frenleme yöntemindeki s?k?nt? motorun ömrünü k?saltmakta ayr?ca ileri geri olay? s?ras?nda mevcut enerjinin kesilmesi gerekmektedir.

Ani frenleme güç ve kumanda devresi
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.elektrikrehberiniz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Fuc-fazli-asenkron-motorlarin-ani-frenlemesi.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elektrikrehberiniz.com%2Felektrik-motorlari%2Fani-durdurma-14300%2F&docid=b3OHuGCyVWzcFM&tbnid=3r4lJd5W4WvFpM%3A&vet=10ahUKEwjisrLhndDaAhWKC-wKHTcMArEQMwg-KAEwAQ..i&w=504&h=292&bih=662&biw=1366&q=ani%20frenleme&ved=0ahUKEwjisrLhndDaAhWKC-wKHTcMArEQMwg-KAEwAQ&iact=mrc&uact=8?ekli buradan ald?m
Do?ru Ak?m Frenleme
Do?ru ak?mla frenleme kafesli veya bilezikli motorlara uygulan?r. ?lk olarak motor ?ebekeden ayr?l?r. ?ebekeden ayr?lan motorun stator sarg?lar? dü?ük de?erlerde do?ru ak?mla beslenir. Stator sarg?lar?ndan motorun anma ak?m?n? geçmeyecek ?ekilde bir do?ru ak?m geçer. Böylece motorda duran bir manyetik alan olu?acakt?r. Bu sabit manyetik alan hareketli rotor iletkenlerinde bir gerilim indükler. ?ndüklenen gerilim rotor iletkenlerinden bir ak?m akmas?na sebeb olur. Akan ak?m bir ?s? enerjisi olu?turur. Olu?an bu ?s? enerjisi de motorda frenlemeyi sa?lar.

Do?ru ak?mla frenleme sisteminin temel ba?lant? ?emas?
Yukar?daki ?ekilde üç fazl? y?ld?z ba?l? bir motorun temel ba?lant? ?emas? gösterilmi?tir. Buradaki k1 kontaktörü motoru çal??t?racak AC beslemeyi, k2 kontaktörü de motorun frenlemesi için verilecek DC beslemeyi kontrol eder. Burada görüldü?ü üzere motorun ?ebekeden beslenmesini kesmek için k1 kontaktörü aç?l?r ve k2 kontaktörü kapan?r. Böylece frenleme sa?lan?r. K1 kontaktörünün aç?p k2’nin kapat?lmas?n? sa?layan bir kontrol sistemi uygulanmal?d?r. Motor durduktan sonra röle yard?m?yla DC gerilim motordan ayr?lmal?d?r. Bu frenleme yönteminde dikkat edilmesi önemli olan iki ?ey vard?r. Bunlardan birincisi k1 ve k2 kontaktörleri ayn? anda kapal? olmamas?d?r. ?kinci olarak frenleme s?ras?nda stator sarg?lar?ndan geçen do?ru ak?ma yaln?zca omik direnç etkisini gösterir. Bu nedenle motorun stator sarg?lar?ndan geçecek do?ru ak?m?n motorun nominal ak?m?n? geçmeyecek biçimde uygulanmas? gerekmektedir. Statordan geçen do?ru ak?m nominal ak?m? geçerse stator sarg?lar?na yanabilir. ?çinde do?ru ak?m?n bulundu?u uygulamalarda veya yak?nda DC gerilim kayna?? olan uygulamalarda bu yöntem kolay ve ucuz bir frenleme yöntemidir. DC gerilim kayna?? olmayan uygulamalarda AC/DC do?rultucular kullan?larak yine bu frenleme yöntemi kullan?labilir.

https://www.elektrikce.com/asenkron-motorlarda-dc-akimla-frenleme/DC ?ekil bu siteye dahilhttps://www.elektrikce.com/asenkron-motorlarda-elektriksel-frenleme/http://www.inverter-plc.net/motor/balata_fren.htmlhttp://1volt1amper.com/otomasyon/ani-frenleme/http://www.elektrikrehberiniz.com/elektrik-motorlari/dinamik-frenleme-14248/

x

Hi!
I'm Dianna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out